Проект „Подкрепа за равен достъп за личностно развитие“

Със заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.

Бюджетът на проекта е 17 500 000 лева

Дейност 2. „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ от проекта за периода 01.06.2017 г. - 31.12.2017 г.

Обща цел: Успешно приобщаване на ученици с обучителни затруднения и със специални образователни потребности и подобряване на екипната работа за по-добро сътрудничество с родители на учениците.

Целева група:

  • деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
  • деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
  • деца и ученици със специални образователни потребности;
  • деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
  • ученици с девиантно поведение;
  • специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, арттерапевти, кинезитерапевти, социални педагози и др.), осъществяващи ресурсно подпомагане;
  • учители, педагогически съветници (вкл. експерти от РИО);
  • директори (вкл. представители на общините, на отделите за закрила на детето, секретарите/представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
  • лекари, медицински специалисти, социални работници;
  • родители.