Интерактивен списък на услугите, предоставяни от СУ "Васил Левски":

1. Преместване и прием на ученици в държавните и в общинските училища.

2. Издаване на:

- диплома за средно образование;

- служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити;

- служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

- дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи;

- удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование;

- заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от I до VI клас в училище на чужда държава;

- европейско приложение към дипломата за средно образование /влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година/.

 

Заявления:

Заявление за УП-2, УП-3 (2)

Заявление за издаване на дубликат за диплома за средно образование

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

Заявление за преместване

Заявление за удостоверение за завършен клас